regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGU I TRAS ZJAZDOWYCH NA STOKU PARDAŁÓWKA – UGORY

OGÓLNE ZSADY PRZEBYWANIA NA STOKU

 1. Stokiem narciarskim PARDAŁÓWKA – UGORY administruje Firma MALKOW
 2. Osoby do 16 roku życia mogą przebywać na stoku jedynie pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 3. Osoby do 16 roku życia mogą przebywać na stoku jedynie pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 4. Stok przeznaczony jest do zjazdów, narciarskich, snowboardowych. Niniejszy regulamin określa zasady, jakie powinny przestrzegać osoby korzystające ze stoku w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na stoku.
 5. Na stoku nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Wszystkie osoby przebywające na stoku zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń pracowników Firmy MALKOW jak również do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 7. Na terenie stoku zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania substancji odurzających.
 8. Firma MALKOW nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe za przyczyną osób przebywających na terenie stoku.
 9. Wstęp na teren stoku równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 10. Za egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są pracownicy MALKOW przypadku trudności w ich egzekwowaniu pracownicy wzywają odpowiednie służby porządkowe (straż miejska, policja).

OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA NA TRASACH ZJAZDOWYCH

 1. W dalszej części regulaminu postanowienia zapisane pod pojęciem „narciarz” dotyczą zarówno narciarzy, jak też snowboardzistów.
 2. Na terenie stoku znajdują się 2 trasy zjazdowe:

– trasa narciarska (trasa wzdłuż wyciągu orczykowego) nr 1

– trasa narciarska (trasa wzdłuż wyciągu orczykowego) nr 2

 1. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody innej osoby.
 2. Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
 3. Narciarz zjeżdżający z góry, dysponujący większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed nim.
 4. Wyprzedzać można zarówno po stronie prawej i lewej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchu.
 5. Narciarz zaczynający zjazd powinien na trasie sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu.
 6. Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach z ograniczoną widocznością.
 7. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy,
  a w przypadku złej widoczności powinien zejść z trasy. To samo dotyczy narciarzy schodzących pieszo w dół.
 8. Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na
 9. W razie wypadku każdy znajdujący się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć pomocą.
 10. Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, czy poszkodowany, czy świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.
 11. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych trasach narciarskich.
 12. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak linie lasu oraz inne ograniczenia, jakich korzystający powinni się spodziewać na swojej drodze np.: trakcje wyciągów narciarskich, siatki, znaki, słupy z lampami oświetleniowymi i inne.

ZASADY ZACHOWANIA NA WYCIĄGU ORCZYKOWYM

 1. Z wyciągu mogą korzystać narciarze oraz snowboardziści, którzy posiadają ważny karnet lub bilet na wjazd wyciągiem oraz zapoznali się z poniższymi „zasadami zachowania na wyciągu orczykowym”. Karnety i bilety można zakupić w stoisku przy wejściu na wyciąg.
 2. Korzystający po raz pierwszy z wyciągu zobowiązani są przed wjazdem poinformować o tym obsługę.
 1. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające
  podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub desce snowboardowej.
 2. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem
  alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Wprzęganie narciarzy może odbywać się tylko w stacji dolnej.
  W czasie wprzęgania należy narty ustawić równolegle do trasy
          i pozostając w lekkim rozkroku uchwycić ręką zbliżający się drążek
          orczyka w dolnej części, a następnie umieścić talerzyk między nogami.
 4. Zabrania się wprzęgania i wyprzęgania na trasie wyciągu.
 5. Na jednym orczyku może jechać tylko jedna osoba.
 6. Podczas jazdy kijki należy trzymać w jednej ręce.
 7. Podczas wjazdu zabrania się:
 • zbaczania z wyznaczonej trasy, „slalomowania”,
 • chwytania na trasie pustych orczyków,
 • używania orczyków do innych celów niż jazda wyciągiem,
 • jazdy z drążkiem orczyka trzymanym w rękach lub przy pomocy kijów narciarskich,
 • innych niebezpiecznych zachowań.
 1. Przy wjeździe do strefy wysiadania należy wyjąć „talerzyk”
  z pomiędzy nóg, a następnie poczekać, aż orczyk minie koło zwrotne
  i zwinie linkę. Po jej zwinięciu puścić drążek orczyka. Prosimy stosować się do wskazówek obsługi.
 2. Wyprzęganie może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie, nie wolno puszczać orczyka przed strefą wysiadania.
 3. W strefie wysiadania zabrania się:
 • rzucania orczykiem bądź jego „rozkołysania”,
 • zatrzymywania się w miejscu wysiadania,
 • kontynuowania jazdy poza strefą wysiadania.
 1. Przy wysiadaniu należy opuścić strefę wysiadania w nakazanym kierunku.
 2. Osoby nie stosujące się do powyższych postanowień lub stwarzające w inny sposób zagrożenie nie będą dopuszczane do korzystania
  z wyciągu.

                                        Firma MALKOW Zakopane

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI NART I SNOWBORDÓW

SPRZĘT SPORTOWY będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.

Przed podpisaniem DOKUMENTU WYPOŻYCZENIA Klient ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego regulaminu

1. Wraz z podpisaniem DOKUMENTU WYPOŻYCZENIA Klient zawiera z WYPOŻYCZALNIĄ umowę cywilno-prawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta specjalnie przygotowany sprzęt sportowy.
3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
4. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
5. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
6. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, i w dobrym stanie technicznym.
7. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni.
8. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.
9. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
10. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
12. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Klient, zobowiązany jest zwrócić wypożyczalni wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
13. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i nie poinformuje (telefonicznie lub mailowo) o decyzji przedłużenia, sprawa zostaje
zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
14. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
15. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarówno wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. Klient, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
16. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Wyciąg Narciarski Ugory, ul Podhalańska, 34-500 Zakopane
17. Klienci korzystający z usług Wypożyczalni Sprzętu automatycznie wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych takich jak Imię i Nazwisko
18. Administratorem danych osobowych jest Firma Malkow Małgorzata Kowal, ul. Droga na Antałówkę 14, 34-500 Zakopane

ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU NARCIARSKIM PARDAŁÓWKA-UGORY

Wzgląd na inne osoby.

Użytkownik stoku powinien zachować się w takie sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody

Panowanie nad szybkością.

Użytkownik stoku może zjeżdżać z szybkością stosowaną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.

Wybór kierunku jazdy.

Znajdujący się na stoku użytkownik, który ze względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wybory trasy zjazdu, musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenie z tym, który znajduje się poniżej stoku.

Wyprzedzanie.

Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie do stokowej, jak i od stokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.

Przejazd i krzyżowanie torów jazdy.

Przed przystąpieniem do zjazdu, należy sprawdzić, patrząc w górę i dół, czy nie spowoduje to niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje przy każdym ruszeniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu

Zatrzymywanie się.

Tylko w razie absolutnej konieczności można zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy, tak szybko, jak to tylko jest możliwe.

Podchodzenie.

Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności należy zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje tych, którzy pieszo schodzą w dół

Stosowanie się do znaków narciarskich.

Każdy użytkownik stoku winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach.

Wypadki.

W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanemu pomocy.

Stwierdzenie tożsamości.

Każda osoba uczestnicząca w wypadku, lub będąca jego świadkiem, jest zobowiązana podać swoje dane osobowe.

UWAGA!!!Po stoku może poruszać się oznakowany pojazd TOPR niosący pomoc poszkodowanym

tel. +48 698 785 991

ul. Podhalańska obok nr 73
34-500 Zakopane

 

1 przejazd 2,00 PLN

Uwaga! Na terenie kompleksu narciarskiego Ugory obowiązuje płatność wyłącznie gotówką.

korzystaj rozważnie

uważaj na innych narciarzy